Zaalverhuur Algemene Voorwaarden | Dansschool Salsafever Enschede

Zaalverhuur Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES:
1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n), materialen en/of faciliteiten van Dansschool SalsaFever Enschede , hierna te noemen SalsaFever Enschede.
1.2 SalsaFever Enschede is gevestigd aan de De Klomp 122, 7511 DJ, Enschede.
1.3 Huurder: diegene met wie SalsaFever Enschede een huurovereenkomst aangaat.
1.4 Offerte: het door “SalsaFever Enschede ” aan de optant toe te zenden schriftelijke voorstel waarin de periode, de aard van de activiteit, de voorwaarden, materiaal alsmede de kosten van de te verhuren ruimte(n) en faciliteiten zijn vastgelegd.
1.5 Huurovereenkomst: een tussen SalsaFever Enschede en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van SalsaFever Enschede ruimte(n), materialen en/of faciliteiten.
1.6 Huurperiode: de in de Zaalhuurovereenkomst vermelde periode, gedurende welke huurder van
“SalsaFever Enschede ” ruimte(n) huurt.
1.7 Materialen: inrichting en technische faciliteiten die SalsaFever Enschede verhuurt bij de zaalhuur.
1.8 Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van SalsaFever Enschede onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd. In het bijzonder geldt als overmacht; oorlog, oorlogsgevaar, pandemie, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en andere ernstige storingen op het bedrijf van SalsaFever Enschede of dat van door haar ingeschakelde derden.
1.9 Onder borg wordt verstaan een bedrag dat dient ter garantie van het nakomen van de verplichtingen van de zaalhuurder, en ter compensatie van schade en dergelijke.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door SalsaFever Enschede , in de breedste zin van het woord.
2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene voorwaarden en huisregels van SalsaFever Enschede .
2.3 SalsaFever Enschede heeft het recht de Algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website.
2.5 Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit SalsaFever Enschede schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in herziene versie van de algemene voorwaarden.
2.6 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de in de Zaalhuurovereenkomst omschreven ruimte(n). Huurder dient zich te houden aan de in de Zaalhuurovereenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd.
2.7 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen niet eerder of later plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van de Zaalhuurovereenkomst. “SalsaFever Enschede” heeft het recht de overeengekomen tijden strikt na te leven.

3. RESERVERING:

3.1 De reservering is pas definitief na ondertekening van de overeenkomst, en ontvangst van volledige betaling.
3.2 Bevestiging geschiedt per mail en toont de za(a)l(en), prijs en tijdstip. Alleen e‐mails met deze inhoud kunt u als bevestiging beschouwen.
3.3 Bij uitloop van de gereserveerde tijd behoudt SalsaFever Enschede het recht voor om elk uur of deel van een uur door te belasten.
3.4 Extra uren kunnen tot de dag ervoor worden gereserveerd per mail naar reservering@SalsaFever‐ Enschede.nl indien beschikbaar bij reservering krijgt u altijd een mail bevestiging.

4. OPLEVERING:
4.1 Er dient te worden gehouden aan de afgesproken huurtijd. De ruimte(s) dient u schoon te verlaten binnen de gehuurde tijdsperiode. Wanneer u langer wilt huren kunt u contact opnemen of dat mogelijk is.
4.2 De verhuurde ruimtes; de zaal en het volledige sanitair dient schoon en netjes te worden achtergelaten, bij nalatigheid brengen wij schoonmaak en/of herstelkosten in rekening. Indien na beoordeling van de zaalbeheerder de ruimte(s) nalatig wordt achtergelaten worden herstel‐ en schoonmaakkosten van minimaal 100 euro naar u doorberekend.
4.3 Eigen hapjes zijn toegestaan maar moeten zelf opgeruimd worden. Het personeel mag hier geen hinder van ondervinden.
4.4 SalsaFever Enschede stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of het zoek raken van uw eigendommen.
4.5 Bij gebruikmaking van de technische faciliteiten dient u zich te houden aan de aanwijzingen of instructies van de technicus.
4.6 Het is niet toegestaan om meer mensen in de zaal te hebben dan wat vooraf is afgesproken en vermeld in de huurovereenkomst.

5. SCHADE:
5.1 Indien door de verhuurder achteraf schade wordt vastgesteld na gebruik van de zaal, waarvoor de huurder verantwoordelijk is, wordt deze schade verhaald op de huurder.
5.2 In de gehuurde ruimten mag door Huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van SalsaFever Enschede.
5.3 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Het nemen van dergelijke maatregelen ontslaat Huurder niet van de verplichting om de geconstateerde schade als voren bedoeld aan SalsaFever Enschede te vergoeden.
5.4 SalsaFever Enschede heeft het recht om de door haar geconstateerde schade aan de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van Huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door Huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
5.5 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen aanwezig zijn, tenzij hiervoor door SalsaFever Enschede uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend.
5.6 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van SalsaFever Enschede binnen, dan wel in de onmiddellijke omgeving van het gehuurde, met rijst of confetti te strooien of vuurwerk af te steken. Huurder ziet op strikte naleving hiervan toe. Schoonmaakkosten zullen in alle gevallen in rekening worden gebracht aan de Huurder. Bij overtreding zal een boete van €250,‐ per overtreding in rekening worden gebracht. Bij herhaalde overtreding kan ontbinding van de Zaalhuurovereenkomst met directe ingang volgen.
5.7 Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw. Bij overtreding zal een boete van €250,‐ per overtreding in rekening worden gebracht. Bij herhaalde overtreding kan ontbinding van de Zaalhuurovereenkomst met directe ingang volgen.
5.8 Voor en tijdens een bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die SalsaFever Enschede noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimten. Ramen en buitendeuren dienen te allen tijde gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht. Een geluidsniveau van meer dan 80 decibel is niet toegestaan.
5.9 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden en/of bedrijven. Om uiterlijk de overeengekomen eindtijd dient de laatste gast het pand verlaten te hebben.
5.10 Onmiddellijk na afloop van een bijeenkomst of evenement, doch uiterlijk voor de eindtijd van de Zaalhuurovereenkomst, dient/dienen de gehuurde ruimte(n) te worden ontruimd. Hieronder valt ook de verwijdering van al het materiaal dat door Huurder is gebruikt. 
5.11 Huurder vrijwaart SalsaFever Enschede voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Huurder verhuurde ruimte(n), diensten of geleverde producten.
5.12 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze door Huurder werd(en) aangetroffen bij aanvang van de in de Zaalhuurovereenkomst aangegeven periode.
5.13 SalsaFever Enschede zal na de huurperiode samen met de Huurder de ruimte(n) nalopen op beschadigingen en vervolgens de eventuele schade schriftelijk bevestigen. Daarnaast staat Huurder ervoor in dat alle door Huurder gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven op straffe van het vervallen van de borgsom.

6. VEILIGHEID:
6.1 In geval van nood dient de huurder de verantwoordelijke van SalsaFever Enschede direct op de hoogte te brengen.
6.2 Het gebruiken van licht‐ontvlambare materialen, vluchtige gassen en andere mogelijk gevaarlijke stoffen en objecten is niet toegestaan.
6.3 De doorgang richting uitgangen dient te allen tijde vrij te zijn. Deuren mogen nooit worden vergrendeld, er mogen geen objecten worden in geplaatst, noch in de doorgang naar de uitgangen.
6.4 De zaal moet bereikbaar blijven voor alle veiligheidsdiensten zoals brandweervoertuigen en ambulances.
6.5 De verantwoordelijken dienen op de hoogte te zijn van de procedure voor melding, waarschuwing en alarm bij brand of ramp.
6.6 Bij het verlaten van de gehuurde ruimtes zal de huurder de verlichting en ventilatoren uitschakelen, en controleren of alle deuren en kranen gesloten zijn.

7. BETALINGEN:
7.1 Er dient een borgsom betaald te worden van €250,00 en dit uiterlijk één week voor de reserveringsdatum van deze huurovereenkomst. Het resterende factuursaldo dient voor de reserveringsdatum te worden betaald. Alle betalingen dienen te gebeuren per contante betaling of per overschrijving op volgend rekeningnummer: NL87 ABNA 0437 1527 74 op naam van SalsaFever Enschede met vermelding van het factuurnummer en de reserveringsdatum.
7.2 Betaling van de door SalsaFever Enschede gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden middels directe (vooruit)betaling.
7.3 Indien Huurder ondanks sommatie niet betaald, is zij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Tevens is zij gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten verschuldigd.
7.4 Ingeval van verzuim is SalsaFever Enschede gerechtigd haar dienstverlening te beëindigen. SalsaFever Enschede is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij voor de betreffende Huurder in bezit heeft.
7.5 Indien er niet betaald wordt volgens de overeengekomen condities, verkeerd de huurder in verzuim en zijn de wettelijke rente, de buiten rechterlijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de Huurder.
7.6 Indien betaling niet stipt plaatsvindt heeft SalsaFever Enschede het recht de Zaalhuurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en derhalve de huurder in de betreffende ruimte(n) niet toe te laten, c.q. de overeengekomen diensten niet te leveren.
7.7 Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van(prijs)wijzigingen.
7.8 Indien Huurder bezwaar heeft tegen een door SalsaFever Enschede verzonden factuur, dient hij dit binnen vijf dagen na de factuurdatum per aangetekende brief aan SalsaFever Enschede bekend te maken. De betalingsverplichting en de daarvoor geldende termijn worden door bedoelde mededeling niet opgeschort.

8. ANNULERINGEN:
8.1 Na het tot stand komen van een Zaalhuurovereenkomst kan Huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk beëindigen. Annuleren kan alleen per mail naar: reservering@SalsaFever‐Enschede.nl. Een telefonische annulering geldt niet.
8.2 Bij niet tijdige annulering worden de onderstaande kosten in rekening gebracht.
Bij annulering: Kosten:
2 weken of meer van tevoren 25%
1 week tot 48 uur van te voren 50%
Binnen 48 uur 100%
In geval van annulering vindt restitutie plaats van reeds gedane betalingen minus aftrek van kosten in het geval van niet tijdige annulering.
8.3 Wijziging van de datum dient te geschieden uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de huurperiode.
8.4 Een annulering van een reservering door de verhuurder kan in geen geval recht geven op enige vorm van schadevergoeding.

9. TECHNISCHE FACILITEITEN

9.1 Wanneer Huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van SalsaFever Enschede dient dit ten tijde van de contract besprekingen van de Zaalhuurovereenkomst te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen door SalsaFever Enschede niet worden gegarandeerd.
9.2 De installatie en de bediening van geluids‐, licht‐en/of projectieapparatuur van SalsaFever Enschede mag alleen geschieden door technici van SalsaFever Enschede, tenzij in de Zaalhuurovereenkomst anders is overeengekomen.
9.3 Gebruik van door Huurder mee te brengen apparatuur mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van SalsaFever Enschede.
9.4 Eigen geluid installatie meenemen is niet toegestaan.
9.5 Huurder is bij het gebruik van eigen apparatuur zelf verantwoordelijk voor installatie van de apparatuur.

10. ALGEMEEN

10.1 Huurder dient aanwijzingen van het personeel van SalsaFever Enschede ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) te allen tijde op te volgen.
10.2 Huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door SalsaFever Enschede vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte. Deze zijn:‐ 60 t/m 80
10.3 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Dansschool SalsaFever Enschede dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Dansschool SalsaFever Enschede of een andere derde geëxploiteerde muziekauteursrechten. Huurder vrijwaart SalsaFever Enschede geheel van enige aanspraak op verschuldigde muziekauteursrechten op de muziek die Huurder in de ruimte(n) van SalsaFever Enschede ten gehore heeft gebrachte/of ten gehore heeft doen brengen.
10.4 Iedere vorm van publiciteit rond een bijeenkomst of evenement dient Huurder duidelijk en vooraf te communiceren met SalsaFever Enschede.
10.5 Van het logo van SalsaFever Enschede mag alleen gebruik worden gemaakt in samenspraak met, en na toestemming van SalsaFever Enschede. Verkeerd gebruik verleent SalsaFever Enschede het recht om maatregelen te treffen.
10.6 Het aanbrengen van reclame etc. door Huurder op en rond het gebouw van SalsaFever Enschede is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van SalsaFever Enschede.
10.7 SalsaFever Enschede is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van aanwezige kleding en/of andere goederen.
10.8 SalsaFever Enschede draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan. SalsaFever Enschede behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, z onder dat SalsaFever Enschede aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
10.9 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van SalsaFever Enschede te dulden. SalsaFever Enschede zal bij uitvoering van deze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door Huurder.
10.10 Wanneer de ter beschikkingstelling van ruimten in SalsaFever Enschede niet mogelijk is als gevolg van een oorzaak buiten de schuld van SalsaFever Enschede, waaronder begrepen brand, oproer, pandemie, overheidsmaatregelen, instortingsgevaar, het in beslag nemen van SalsaFever Enschede of een gedeelte daarvan door de bevoegde autoriteiten, zal de overeenkomst ten aanzien van het desbetreffende evenement door beide partijen als vervallen worden beschouwd, zonder dat de tussenkomst van de rechter daartoe is vereist en wordt, voor zover nodig, wederzijds afstand gedaan van elk recht op schadevergoeding.
10.11 Huurder en SalsaFever Enschede zijn verplicht brand‐ en blusvoorzieningen en vluchtwegen in en om het gehuurde te allen tijde vrij te houden.
10.12 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
10.13 Huurder gaat akkoord met de camera bewaking van zichzelf en zijn gasten t.b.v. veiligheids‐en diefstal aangelegenheden.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
11.1 Op alle overeenkomsten en offertes van SalsaFever Enschede is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Versie : Mei 2024

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om services en producten te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor sociaal media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld. Je vindt meer informatie over cookiegebruik en -instellingen in ons cookiebeleid.