SalsaFever Verhuurvoorwaarden | Dansschool Salsafever Enschede

SalsaFever Verhuurvoorwaarden

1) Prijsstelling:
De prijsstelling op aanvraag is vrijblijvend, en geldig 3 maanden na aanmaakdatum. Al onze prijzen zijn genoemd inclusief BTW , welke door de overheid gesteld is op 21 %. Onze verhuur prijzen gelden voor maximaal 24 uur vanaf het moment van afname , waarbij de apparatuur voor 12.00 uur terugbezorgt dient te worden op een door ons bepaalde plaats. De factuur bestaat uit huurprijzen voor goederen , 21 % BTW , Prijzen zijn altijd in Nederlandse valuta.

2) Borgstelling:
Bij afname van goederen zal een borg betaald dienen te worden. Deze is gesteld  met een minimum van € 100. Bij terug brengen zal de borg terugbetaald worden minus de door de huurder gemaakte kosten.

3A) Huur overeenkomst:
Een huur overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk vastgelegd worden . Desgevraagd kan deze door de verhuurder schriftelijk bevestigd worden. De huurder en verhuurder verplichten zich om de gestelde afspraken na te komen. De huurder is geacht op de hoogte te zijn van onze verhuur voorwaarde, welke door ons desgevraagd kosteloos toegestuurd worden. Op de huur overeenkomst zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing.

3B)
Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt de schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

4) Annulering:
Annulering is mogelijk  en GRATIS.

5) Betaling:
Betaling wordt gedaan bij het ophalen van de gehuurde apparatuur. Je kan pinnen of met contant betalen

6) Legitimatie:
De huurder is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen van verhuur objecten. Dit kan middels een wettig geldig paspoort/rijbewijs of identiteitskaart. De gegevens zullen door ons op een wettelijke manier gebruikt worden als de huurder zich schuldig maakt aan overtreding van onze voorwaarden.

7) Leeftijd:
De minimum leeftijd voor het ophalen van verhuur objecten is 18 jaar.

8) Optie / reservering:
Het is mogelijk om een reservering te maken op goederen , zonder een verhuurovereenkomst. 

9) Eigendomsvoorbehoud:
Verhuurde zaken blijven ons eigendom. De verhuur producten zijn volgens verhuur overeenkomst/voorwaarden, in bruikleen tegen een gestelde vergoeding. Zie ook aansprakelijkheid.

10) Aansprakelijkheid:
De huurder is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en/of derden,alsmede vermissing van apparatuur of lampen. Ook al is deze apparatuur nog steeds eigendom van de verhuurder. De schade aan producten en/of derden , die het gevolg is van een aan ons toerekenbaar handelen of nalaten komt voor vergoeding in aanmerking . Aan ons is niet toerekenbaar schade geleden door de huurder en / of derden als gevolg van · niet of ondeugdelijk of tijdig leveren van onze toeleveranciers ziekte van personeel · gebreke in hulp of transportmiddelen . · brand · niet nakomen verhuur voorwaarden · niet nakomen huur overeenkomst · werkstaking · verkeersbelemmering · overheids maatregelen · oorlog of andere onlusten In ieder geval zijn we niet aansprakelijk voor schade toegebracht door ons of door ons personeel of hulpmiddelen, waarbij we de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, tenzij ons grove nalatigheid of opzet verweten kan worden. M.b.t. door ons gegeven adviezen kan de huurder geen aanspraak maken op schade vergoeding. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade door huurder en / of derden geleden, dan bovengenoemd, ook niet voor gevolgschade van welke aard ook, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze kant. We zijn in geen geval verder aansprakelijk dan tot een vergoeding van de in de huurovereenkomst genoemde goederen ten gevolgen waarvan de huurder schade heeft geleden.

11) Transport/risico:
De huurder is vanaf het moment van in ontvangst nemen van de apparatuur ten volle aansprakelijk , zie aansprakelijkheid . De apparatuur dient deugdelijk vervoerd te worden in een afgesloten vervoersmiddel . Bij vermissing of schade aan de apparatuur dient een proces verbaal overlegt te worden binnen 12 uur naar het incident.

12A) Algemene voorwaarden:
Defecte luidspreker dienen altijd geretourneerd te worden. Wat niet terug komt wordt volgens nieuw waarde berekend aan de huurder. · Huur objecten worden altijd op werking gecontroleerd en getest. · Huur objecten dienen door de huurder in de zelfde staat terugbezorgd te worden. · Door ondeskundig gebruik zijn de gemaakte kosten voor de huurder. · Alle kosten voor schoonmaken opruimen of reparatie zullen tegen een uurloon op de huurder verhaald worden.

12B)
Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

13) Geschillen:
Op al onze afgesloten verhuur overeenkomsten in uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen voorgelegd worden aan een bevoegde Burgerlijke Rechter binnen ons vestigings gebied, voorzover de wettelijke bepalingen dit toelaten. Indien niet van toepassing hebben we het recht een geschil voor te leggen aan een arbitrage commissie.

14) Wijziging van de verhuur voorwaarden:
Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen zijn van kracht op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Waarbij lopende huurovereenkomsten , volgens deze voorwaarden , van toepassing blijven.

15) Gebruik door derden:
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

16A) Verzekeringen:
De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

16B)
De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om services en producten te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor sociaal media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld. Je vindt meer informatie over cookiegebruik en -instellingen in ons cookiebeleid.